Splošni pogoji poslovanja Leti Ceneje!

1. SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji poslovanja in program posameznega potovanja (v nadaljevanju: program) so sestavni del pogodbe o organiziranju potovanja, ki jo skleneta DURANGO d.o.o. (v nadaljevanju: organizator) in potnik. Program vsebuje navodila za potovanje in vse ostale podatke, ki jih za potrdilo o potovanju zahteva 884. člen Obligacijskega zakonika. V primeru nasprotja med določili splošnih pogojev poslovanja in določili posameznega programa, velja določilo, navedeno v programu (pogodba o organiziranju potovanja).
Za individualne počitnice in potovanja veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o individualnih počitnicah in potovanjih, sklenjene med organizatorjem in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje ali počitnice.

2. PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma v naši poslovalnici, preko elektronske pošte, pisno ali preko telefona. Ob prijavi ali najkasneje 30 dni pred potovanjem organizator in potnik skleneta pogodbo o organiziranju potovanja. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati prijavnino (akontacijo). Če potnik ob prijavi ne navede pravilnih oz. točnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je veljavna z dnem, ko potnik vplača prijavnino (akontacijo) ali podpiše pogodbo.

3. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici organizatorja oz. organizator prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Prijavnina (akontacija) je določena za vsako potovanje posebej in znaša 30 % cene, če ni drugače navedeno v programu potovanja. Vplača se jo preko splošne položnice. Preostali znesek vplača potnik najkasneje 30 dni pred potovanjem. V primeru, da preostalega dela cene potovanja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal potovanje in ga zadenejo posledice po določilih o potnikovi odpovedi potovanja iz 12. točke teh splošnih pogojev. Pravočasna in pravilno vplačana prijavnina (akontacija) jamči potniku pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oz. pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oz. prosto mesto na izbranem turističnem aranžmaju ali potovanju.

4. CENE
Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom in drugimi veljavnimi predpisi v RS. O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti najkasneje 20 dni pred odhodom. Potnik ima pravico, da v primeru več kot 10 % povišanja cene odstopi od pogodbe brez povrnitve škode in ima pravico dobiti nazaj tisto, kar je plačal organizatorju potovanja. Organizator lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem. V tem primeru organizator ne nastopa kot organizator oz. posrednik, temveč zgolj v vlogi informatorja. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

5. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
Storitve, ki so vključene v ceno, so navedene pri vsakem objavljenem programu posebej.

6. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če v programu ni določeno drugače. Če je treba storitev plačati šele med samim potovanjem, jo potnik praviloma doplača vodji potovanja, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je to storitev mogoče med potovanjem opraviti.

7. POTNI DOKUMENTI in ZDRAVSTVENI PREDPISI
Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja, zlasti podatke, potrebne za vozovnice, rezervacije nastanitev ter listine, ki so potrebne za prehod čez mejo. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni oz. netočni podatki povzročijo zamudo, nepredvidene oz. dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške ostalim udeležencem potovanja potnik sam, pod pogojem, da je organizator potnike v programu potovanja ali na drug način pravočasno obvestil o zahtevah ustreznih predpisov. Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan organizator na to potnike opozoriti v programu potovanja. Če potnik kljub temu ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo, organizator ne odgovarja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Vizum lahko uredi tudi organizator, če je to navedeno v programu. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo (rumeno knjižico) z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Organizator ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, do katere bi prišlo zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa ali programa, na katerega se je prijavil, ali zamolčanosti bolezni potnika, kakor tudi za stroške, povezane s tem, če je bil o tem pravočasno obveščen. Potnik se zavezuje nositi vso škodo, ki bi nastala organizatorju s tem, ker ni izpolnil svojih obveznosti.

8. CARINSKI in DEVIZNI PREDPISI
Organizator potovanja obvesti potnika še pred sklenitvijo pogodbe o carinskih in drugih predpisih, ki so pomembni za potovanje po namembni državi. Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

9. PRTLJAGA
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen, vsak dodatni kilogram doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Organizator potovanja obvesti potnike o dovoljeni teži na letalu najkasneje 7 dni pred potovanjem. Organizator potovanja ne prevzema nikakršne odgovornosti za uničeno, izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Organizator potovanja ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij, ipd.).

10. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

11. VREME
Morebitne navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato organizator ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

12. PRAVICA POTNIKA, DA V CELOTI ALI DELNO ODSTOPI OD POGODBE
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan organizatorju povrniti administrativne stroške odpovedi v višini 50,00€ na pogodbo ter povračila stroškov odpovedi aranžmaja . Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
45 do 31 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 65% cene aranžmaja
31 do 16 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja
15 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebne pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi LetiCeneje aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi.

13. RIZIKO ODPOVEDI
Če potnik ob prijavi predvideva, da se zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini (zakonski partner, starši, otroci), potovanja morda ne bo mogel udeležiti, lahko položi odstopnino – oz. vplača riziko odpovedi. Potnik je krit po teh pogojih, če pred oziroma na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži.
Zavarovanje rizika odpovedi se sklene istočasno kot pogodba o potovanju oziroma nakupu letalskih kart. Pri poznejši sklenitvi zavarovanja so zavarovani le dogodki, ki se zgodijo od 10. dne po sklenitvi zavarovanja (izjema: smrtni primer in nezgoda). V primerih, ko je do predvidenega termina potovanja manj kot 15 dni, je zavarovanje možno skleniti samo istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.
Potnik je do povračila vplačanih sredstev upravičen samo v primeru, ko zavarovalnica, pri kateri je zavarovan primer, pozitivno razreši nastalo škodo.

 • Enostavno kritje
  Potnik za enostavno kritje plača 4,05% vrednosti celotnega aranžmaja.
  ● nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje;
  ●  nosečnost;
  ●nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogoča potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna. Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim. Pri smrti se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje.
 • Širše kritje
  Potnik za širše kritje plača 5,66% vrednosti celotnega aranžmaja.
  ●  nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje.
  ●  nosečnost;
  ●  nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogoča potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna. Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim. Pri smrti se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje.
  ●  premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica potresa, poplave, požara, viharja, toče, plazu, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna;
  ●  poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca;
  ●  nepričakovana izguba zaposlitve za nedoločen čas, pogojena z odpovedjo delodajalca iz nekrivdnih razlogov zavarovanca;
  ●  sprejem v novo službo, velja za zavarovanca, ki je bil pred sklenitvijo zavarovanja pri Zavodu za zaposlovanje prijavljen kot brezposelna oseba in še nima pravice koristiti redni dopust;
  ●  vložitev ločitvenega zahtevka pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje ter po vplačanem potovanju in sklenjenem zavarovanju;
  ●  zaradi pomanjkanja snega v času smučarske sezone. Za pomanjkanje snega se šteje neobratovanje smučarskih naprav izključno zaradi pomanjkanja snega v bližnjih smučarskih centrih zadnje tri dni pred pričetkom potovanja. Odpoved potovanja zaradi pomanjkanja snega se lahko uveljavlja le za smučarske aranžmaje. Stroške odpovedi zavarovalnica krije v primeru, kadar takšen dogodek ni krit iz naslova drugih zavarovanj oziroma garancij;
  ●  zaradi izbruha epidemije in/ali pandemije neke bolezni Ministrstvo za zunanje zadeve RS odsvetuje potovanje;
  ●  presaditev organov, katere datum je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja;
  ●  zdravljenje v zdravilišču, katerega pričetek je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja.

14. PRAVICA ORGANIZATORJA, DA ODSTOPI OD POGODBE OZ. DO SPREMEMBE PROGRAMA
Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico odstopiti od pogodbe najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov praviloma 6 (šest) oseb. Organizator si pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, če nastopijo pred izvajanjem ali med izvajanjem programa izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizator pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na potovanje zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine. Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potovanjem. V primeru, da organizator potovanje odpove, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Organizator ne odgovarja za zamude prevoznih sredstev (letala, vlaki, ladje), kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale posledično. V primeru, da stanje na kraju samem organizatorju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko organizator namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

15. REKLAMACIJE oz. PRITOŽBE
Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranju potovanja opravljene nepopolno ali nekvalitetno, lahko potnik vloži pisno reklamacijo v roku 7 (sedem) dni po končanem potovanju. V primeru, da potnik rok za vložitev reklamacije zamudi, organizator le-te vsebinsko ne obravnava, saj potnik z zamudo roka izgubi pravico do uveljavljanja reklamacij. Potnik mora v najkrajšem mogočem času organizatorju potovanja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Stran 4 od 4 Potnik mora reklamaciji priložiti ustrezne dokaze o dejanskem stanju, na podlagi katerega svoj zahtevek uveljavlja. Če po krivdi organizatorja ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.

16. OMEJITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA POTOVANJA
Najvišja odškodnina, za katero lahko zaradi morebitnih krivdnih kršitev pogodbe o organiziranju potovanja odgovarja organizator potovanja, znaša 30 % vrednosti potovanja, če ni s posamezno pogodbo oziroma programom določeno drugače.

17. UPORABA PODATKOV
Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi in če tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

18. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi v poslovalnici organizatorja, organizatorja ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. V primerih, ko organizator ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu je v pomoč pri prijavi na potovanje. To pomeni, da organizator prodaja aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik s prvotnim organizatorjem potovanja.

19. KONČNA DOLOČILA
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Kranju. V vseh cenah iz ponudbe organizatorja je že vključen davek na dodano vrednost v skladu z določili ZDDV.